Általános Szerződési Feltételek

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A SZOLGÁLTATÓ

A szolgáltató, Cosmodent Kft. (Székhely és szolgáltatás helye: 1124, Budapest Fürj utca 2. , Adószám 23329487-2-43) úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ

Az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens.

A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát KEZELÉSI TERV ( a továbbiakban: KT )  és jelen ÁSZF szerinti tartalommal határozzák meg.

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az KT szerint vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

Az KT aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

Az KT szerint díj- és anyagköltségek 6 hónapig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására.
Ettől függetlenül az KT-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

Megrendelő az egyes kezelés/ek/ befejezésekor az aktualizált KT-n aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését, Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.

A KT időtartama

Amennyiben az KT mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált KT-ben rögzített feltételek szerint.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a KEZELÉSI TERV-et aláíró személy aláírásra jogosult.

Megrendelő a KEZELÉSI LAP aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.

Jelen ÁSZF, az egészségügyi adatlap, az KT együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.

Az ÁSZF és az KT-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Esetleges jogvita eldöntésére kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes.