Tájékoztatás a Cosmodent Kft. adatkezeléséről

A Cosmodent Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a pacienseit a fogászati ellátással, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerint:

1. Az adatkezelő adatai

A paciensek személyes adatainak kezelését a Cosmodent Kft. végzi, melynek hivatalos adatai az alábbiak:

Cégnév: Cosmodent Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Fürj utca 2.
Telefonszám: +36 1 2001378
E-mail cím: info@cosmodent.hu
URL: http://www.cosmodent.hu/
Képviselő: Gyarmathy Karolina ügyvezető

2. Az adatvédelmi tisztviselő adatai

A Cosmodent Kft. nem foglalkoztat adatvédelmi tisztviselőt.

3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja

A Cosmodent Kft. a paciens személyes adatait az alábbi célból kezeli:

 1. a pacienssel kötött, egészségügyi ellátás és kezelés nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése;
 2. az egészségügyi ellátással és kezeléssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése;
 3. a pacienssel kötött szerződés alapján nyújtandó kiegészítő szolgáltatások nyújtása, így különösen az utazás megszervezése;
 4. a Cosmodent Kft.-re vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, így különösen, az egészségügyi adatszolgáltatásra, számlakibocsátásra és számviteli előírásokra vonatkozó jogszabályok teljesítése;
 5. a pacienssel kötött szerződés alapján nyújtott teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése, a szerződésből eredő igények érvényesítése.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Cosmodent Kft. a paciens személyes adatait az alábbi jogalapok szerint kezeli:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az paciens az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a paciens kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, azaz az adatkezelés a Cosmodent Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, azaz az adatkezelés Cosmodent Kft. jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges. A Cosmodent Kft. jogos érdeke a pacienssel kötött szerződésből eredő jogok és igények érvényesítését, továbbá a Cosmodent Kft.-vel szemben támasztott igényekkel szembeni védekezést öleli fel.

A Cosmodent Kft. a paciens egészségügyi adatnak minősülő személyes adatait az alábbi jogalapok szerint kezeli:

 1. a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pontja szerint, azaz az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
 2. a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja szerint, azaz az adatkezelés egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges uniós és tagállami jog alapján, továbbá egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

Az egészségügyi adatok kezelése tekintetében a Cosmodent Kft. tájékoztatja a pacienseit, hogy az egészségügyi adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki magyar jogban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.
 

5. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

A Cosmodent Kft. a paciens személyes adatait az alábbi címzettek részére adja át:

 • könyvelő;
 • könyvvizsgáló;
 • a shuttle szolgáltatást ellátó taxis;
 • fogtechnikai labor, egyéb laborok;
 • állami hatóság;
 • központi regiszterek, így különösen a Központi Implantátumregiszter;
 • az IT rendszer üzemeltetését ellátó szolgáltató;
 • ügyvéd.

6. Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kell megőrizni az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény értelmében.

7. Adattovábbítás harmadik országba

A Cosmodent Kft. a svájci illetőségű vagy letelepedésű páciensek adatait Svájcba továbbítja. A Bizottság megállapította, hogy Svájc az adatkezelés tekintetében megfelelő védelmi szintet biztosít.
 

8. A paciensek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 

8.1 A hozzáférés joga

A paciens jogosult arra, hogy a Cosmodent Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. a paciens azon joga, hogy kérelmezheti a Cosmodent Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem a pacienstől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a paciens jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

A Cosmodent Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a paciens rendelkezésére bocsátja. A paciens által kért további másolatokért a Cosmodent Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a paciens elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a paciens másként kéri. A jelen bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A Cosmodent Kft. tájékoztatja a pacienseket, hogy nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

8.2 A helyesbítés joga

A paciens jogosult arra, hogy kérésére a Cosmodent Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a paciens jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3 A törléshez való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, a Cosmodent Kft.-re alkalmazandó magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából is történik, továbbá az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, a pacienst nem illeti meg a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdése értelmében.

8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A paciens jogosult arra, hogy kérésére a Cosmodent Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a paciens vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Cosmodent Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a paciens ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Cosmodent Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a paciens igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a paciens hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5 A tiltakozáshoz való jog

A paciens jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Cosmodent Kft. jogos érdekei érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Cosmodent Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Cosmodent Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a paciens érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Cosmodent Kft. tájékoztatja a pacienst, hogy a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében nem használja fel.

8.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált módon történik, a paciens nem rendelkezik az adathordozhatóság jogával.

8.7 A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül a paciens jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a paciens megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarország területén az alábbi felügyeleti hatóság rendelkezik illetékességgel:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A honlap URL-je http://www.naih.hu

9. A személyes adat szolgáltatásának alapja

Tekintettel arra, hogy a paciens személyes adatainak megadása nélkül az egészségügyi ellátás és kezelés nyújtása ellehetetlenülhet, a személyes adatok megadása az egészségügyi ellátás és kezelés nyújtására irányuló szerződés megkötésének előfeltétele. A 10. bekezdés g) pontjában említett személyes adatok megadásának elmaradása a pacienssel kötött szerződés teljesítését nem érinti, a teljesítés során azonban a nem közölt személyes adatok értelemszerűen figyelmen kívül maradnak.
 

10. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

A Cosmodent Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. személyazonosító adatok (így különösen, családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel)
 2. egészségbiztosításra, más biztostásra vonatkozó adatok
 3. elektronikus kapcsolattartási adatok (így különösen, telefonszám, email cím)
 4. egészségügyi adat, így különösen a közvetlenül a paciens által vagy harmadik személy által átadott, a paciens testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a paciens számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a paciens egészségi állapotáról.
 5. a paciens utaztatásával kapcsolatos adatok
 6. a számlakibocsátással kapcsolatosan kötelezően kezelendő adatok
 7. egyéb személyes adatok, amelyeket a paciens a Cosmodent Kft.-vel közöl.